Apartmovies

فیلم های آموزشی

 • ۴-۳- دریافت یک کاراکتر از پورت سریال با استفاده از وقفه در توابع HALاستفاده از سیمولاتور کیل برای تست برنامه

  “فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :
 • ۵-۱- راه اندازی تایمر و وقفه آن با تنظیمات در STM32CubeMX

  “فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :
 • ۵-۲- راه اندازی PWM با تنظیمات در STM32CubeMX

  “فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :
 • ۶-۱- راه اندازی ADC با تنظیمات در STM32CubeMX

  “فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :
 • ۶-۲- استفاده از وقفه در راه اندازی ADC با تنظیمات در STM32CubeMX

  “فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :
 • ۷-۱- راه اندازی DAC با تنظیمات در STM32CubeMX و نحوه تغییرات برای پخش فایل صوتی

  “فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :
 • ۸-۱- راه اندازی RTC با تنظیمات در STM32CubeMX برای نمایش ساعت

  “فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :
 • ۸-۲- استفاده از وقفه RTC با تنظیمات در STM32CubeMX

  “فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :
 • ۱-۱- نحوه ایجاد پروژه در نرم افزار STM32CubeMX برای keil و پروگرام کردن بر روی برد stm32f103ve
  “فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :

 • ۲-۱- نحوه تنظیمات در نرم افزار STM32CubeMX برای خروجی کردن پایه ها و استفاده از توابع به منظور ست و ریست کردن آن در کامپایلر keil
  “فیلم کیفیت بالا ” در آپارات ::

 • ۲-۲- نحوه تنظیمات در نرم افزار STM32CubeMX برای ورودی کردن پایه ها و استفاده از توابع به منظور خواندن وضعیت پایه در کامپایلر keil
  “فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :

 • ۳-۱- نحوه تنظیمات در نرم افزار STM32CubeMX به منظور استفاده وقفه خارجی برای پایه های در کامپایلر keil  “فیلم کیفیت بالا ” در آپارات 

 • ۴-۱- نحوه تنظیمات در نرم افزار STM32CubeMX برای پورت سریال و ارسال یک رشته

  “فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :
 • ۴-۲- دریافت یک کاراکتر و رشته از پورت سریال با استفاده از توابع HAL 
  “فیلم کیفیت بالا ”